Virabhadrasana 1 
Warrior 1 
Krigare 1

 

Lokah Samasta Sukhino Bhavantu - Avslutnings mantra